Pilotażowy program „edukacja dla bezpieczeństwa”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2009. Od strony merytorycznej zajęcia zostały opracowane i prowadzone będą przez pracowników naukowych Akademii Obrony Narodowej oraz Politechniki Warszawskiej.

Edukacja dla Bezpieczeństwa
To pilotażowy cykl zajęć edukacyjnych z nowego przedmiotu nauczania: Edukacja dla Bezpieczeństwa, który ma zostać wprowadzony w ciągu 2 lat do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zastępując dotychczasowe zajęcia z przysposobienia obronnego. Adresatem zadania są zorganizowane grupy szkolne oraz nauczyciele mający wykładać przedmiot.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży
Innowacyjność nauczania polega na nowatorskim podejściu do edukacji obywatelskiej, którego sedno tkwi w ciekawym i niekonwencjonalnym sposobie przekazania wiedzy, hołdującym zasadzie „uczyć – bawiąc”. Innowacyjność pomysłu dotyczy głównie oryginalnej formy prowadzonych zajęć:
– wyjazdowy charakter zajęć w formie wycieczki szkolnej – nie kojarzy się z nauką, zajęcia odbywają się w miejscu związanym tematycznie z zakresem przekazywanej wiedzy – Twierdza Modlin (wartość kulturowa i znaczenie historyczne miejsca),
– edukacja odbywa się w formie multimedialnych wykładów z udziałem zaproszonych gości oraz warsztatów (zajęć praktycznych, związanych z aktywnością fizyczną: zwiedzanie twierdzy, wizyta w jednostce wojskowej, ćwiczenia i manewry wojskowe, zajęcia na strzelnicy, zajęcia manualne, zwiedzanie wystaw).

Szkolenia dla nauczycieli
Atrakcyjna i skuteczna forma nauczania powinna być wykorzystywana nie tylko podczas zajęć pozalekcyjnych – zastosowanie powinna mieć głównie w szkołach. Promocji nowatorskiego podejścia do edukacji obywatelskiej poświęcony jest cykl szkoleń kierowanych do nauczycieli mających wykładać w najbliższym czasie nowy przedmiot: Edukacja dla Bezpieczeństwa w szkołach..

Zajęcia będą odbywały się na terenie Twierdzy Modlin oraz jednostki wojskowej w Kazuniu
Twierdza Modlin jest perełką XIX wiecznej architektury obronnej. Mimo, iż swoje powstanie i swą świetność twierdza zawdzięcza obcym mocarstwom, to projektowana i budowana była wysiłkiem wielu polskich pokoleń. Bohaterska obrona Twierdzy Modlin we wrześniu 1939 roku kosztowała życie tysięcy żołnierzy i cywili.
Wartości kulturowe oraz bagaż martyrologiczny tego miejsca staną się kanwą dla promowanych wartości i przekazywanej wiedzy.

Zajęcia odbywają się w terminie: 15 września – 18 grudnia 2009 roku. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w zajęciach: oprócz zajęć edukacyjnych zapewniamy bezpłatny transport, wyżywienie oraz pomoce naukowe i materiał szkoleniowy dla nauczycieli.

Tematyka zajęć:
Uczestnicy mogą samodzielnie wybrać tematykę zajęć edukacyjnych:

Wykład multimedialny
Tematyka wykładów:
1. Historia Oręża Polskiego (kształtowanie postaw patriotycznych).
2. Udział Wojska Polskiego w misjach pokojowych (obrona praw człowieka i demokracji).
3. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa (kształtowanie postaw ludności cywilnej)
4. Współczesne (po II wojnie światowej) konflikty zbrojne (źródła zagrożeń i podłoże konfliktów, sposoby rozwiązywania konfliktów).
5. Terroryzm – geneza i przeciwdziałanie.
6. Zawód – żołnierz – profesjonalizacja armii (Wojsko Polskie – organizacja, rodzaje wojsk, jednostki, praca w wojsku – nie tylko mundurowa, przywileje i korzyści płynące z „bycia żołnierzem”, kobiety w wojsku.).
7. Historia obronności – systemy obronne od średniowiecza po czasy współczesne.
8. Twierdza Modlin – XIX wieczne założenie obronne.

Warsztaty
Zajęcia warsztatowe, zajęcia praktyczne towarzyszące wykładom:
• Zwiedzanie Twierdzy Modlin / Fortu Pomiechówek z przewodnikiem.
• Wizyta w jednostce wojskowej: ćwiczenia i manewry wojskowe, musztra.
• Szkolenie bojowe: taktyka, szkolenie ogniowe, inżynieryjno-saperskie, terenoznawstwo.
• Wizyta w jednostce wojskowej w Kazuniu – pokaz saperski.
• Zajęcia na strzelnicy.
• Zajęcia praktyczne: musztra, tor sprawnościowy, samoobrona, pierwsza pomoc.
• Zwiedzanie wystaw edukacyjnych.
• Zajęcia manualne z architektury obronnej.

Wystawy edukacyjne
W ramach zajęć uczestnicy mają możliwość zwiedzania wystaw tematycznych:
1. Rys historyczny architektury obronnej.
2. Twierdza Modlin – XIX wieczne założenie obronne.
3. Interaktywna wystawa pt. „Kronika Twierdzy Modlin” z ekspozycją czasową „Obrońcy
Modlina 1939′”

Skontaktuj się z nami